Giới thiệu » Lịch sử hình thành

Giới Thiệu Tổng Quan

 

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh (T4G TP.HCM) được thành lập vào năm 1978 đến nay đã tròn 30 năm. Qua các thời kỳ phát triển, đến nay Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe ở một thành phố năng động và sáng tạo góp phần tích cực vào thành quả phát triển chung của mạng lưới Truyền thông-Giáo dục sức khỏe cả nước.

I.  VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Truyền thông-Giáo dục Sức khỏe (T4G) được thành lập vào ngày 21/6/1978 với tên gọi là Trung tâm Thông tin Tuyên truyền Y học (T6 Y học) trực thuộc Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 137/QĐ-UB ngày 21/6/1978 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Lúc đầu cơ sở đóng tại 175 Hai Bà Trưng, Quận 1, đến cuối năm 1982 dời về địa điểm hiện nay 59B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (cạnh Sở Y Tế Thành phố).

Việc thành lập T6 Y học là một sáng kiến của Thành phố lúc bấy giờ nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc về thông tin y học cho cán bộ y tế và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho người dân ở một thành phố lớn vừa được giải phóng, môi trường còn bị ô nhiễm nặng nề với nhiều dịch bệnh nguy hiểm phát sinh.

Đến năm 1986, Sở Y Tế ra Quyết định số 1246/SYT/QĐ ngày 16/12/1986 đổi tên Trung tâm Thông tin Tuyên truyền Y học thành Trung tâm Thông tin & Giáo dục Sức khỏe nhằm mở rộng hoạt động, đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới của ngành trong lãnh vực tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân theo chiến lược “Săn sóc sức khỏe ban đầu” để đạt mục tiêu “Sức khỏe cho mọi người”.

Năm 1999, Trung tâm Thông tin & Giáo dục Sức khỏe được đổi tên thành Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe để thống nhất với hệ thống các trung tâm tương tự trong cả nước theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, T4G đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành quả bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân của ngành Y tế  Thành phố, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bước vào thế kỷ 21, mà sức khỏe người dân được coi là yếu tố của sự phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” của Đảng và Nhà Nước.

 

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Nhìn chung, sự phát triển của T4G có thể chia thành 3 giai đoạn chính dựa trên nội dung, chiến lược hoạt động:

A.         Giai đoạn từ 1978 - 1985:

Chức năng nhiệm vụ:

·       Thông tin y học cho cán bộ y tế

·       Tuyên truyền hoạt động ngành

·       Giáo dục sức khỏe phòng bệnh cho nhân dân             

Nhiệm vụ chiến lược của T4G trong giai đoạn này là đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật kiến thức y học cho nhân viên y tế và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh rộng rãi trong nhân dân theo hướng vận động thực hiện chương trình 5 dứt điểm.

Phương pháp thực hiện các hoạt động giáo dục sức khỏe của T4G thời kỳ này chủ yếu thông qua truyền thông đại chúng, giới hạn trong phạm vi Ngành Y tế, ở cấp Thành phố.

Một số nét hoạt động nổi bật trong giai đoạn này gồm:

- Thông tin y học:

+   Thành lập một Thư viện Y học đầu mối của ngành, tiếp nhận thông tin y học  trong và ngoài nước.

+   Tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học kỹ thuật tiến tới định kỳ hàng tuần (từ 1983).

+   Ấn hành hàng tháng các Bản tin Y học dành cho cán bộ y tế .

- Giáo dục sức khỏe:

+   Phối hợp với các cơ quan Truyền thông đại chúng để tuyên truyền hoạt động ngành, giáo dục kiến thức y học thường thức, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho người dân theo hướng vận động thực hiện Chương trình 5 Dứt điểm qua các hình thức: bài viết, bài nói chuyện, hỏi đáp y học, trả lời thư, tổ chức triển lãm, thi vẽ tranh, vận động sáng tác bài hát...

+   Sản xuất một số tài liệu Giáo dục sức khỏe: sách truyện tranh, bướm, bích chương, báo ảnh thời sự, tuyển tập bài hát...

+   Giai đoạn này nhìn chung có một số khó khăn, hạn chế như cán bộ chuyên môn chưa được trang bị phương pháp học về Giáo dục sức khỏe; trang thiết bị nghe nhìn còn thiếu thốn; kinh phí hoạt động rất hạn chế, chủ yếu từ nguồn kinh phí bao cấp của Nhà Nước. Tuy nhiên, kết quả hoạt động rất đáng khích lệ:

+   Với nhiệt tình và lòng yêu nghề của cán bộ công nhân viên cùng sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y Tế  Thành phố, T6 Y Học đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành đề ra;

+   Tạo được đầu mối về thông tin giáo dục sức khỏe đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ y tế và của người dân trong lãnh vực tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh;

+   Thiết lập được mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông đại chúng, hợp tác xây dựng được những chương trình Giáo dục sức khỏe định kỳ qua báo đài.

 

B.         Giai đoạn từ 1986 - 1998

Cùng với việc triển khai Chương trình Săn sóc Sức khỏe Ban đầu trên địa bàn Thành phố bắt đầu được thực hiện vào những năm 1983, 1984, T6 Y Học cũng bắt đầu chuyển hướng nội dung chiến lược hoạt động.

Năm 1986, T6 Y Học đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Giáo dục Sức khỏe (T4G), nhằm đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới, chức năng nhiệm vụ và nội dung hoạt động của T4G được mở rộng bao gồm:

+    Nâng cao, cập nhật kiến thức y học cho cán bộ y tế.

+    Đẩy mạnh công tác giáo dục sức khỏe, xây dựng và phát triển mạng lưới nhân  viên Giáo dục sức khỏe phục vụ chương trình Săn sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở (Quận huyện, Phường xã).

+    Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, thực hiện các chương trình Giáo dục sức khỏe đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao kiến thức, chuyển đổi thái độ, hỗ trợ hành vi.

+    Huấn luyện kỹ năng truyền thông Giáo dục sức khỏe cho nhân viên trong và ngoài ngành y tế.

+    Tham gia đào tạo sinh viên Y khoa (từ 1989) và Khoa Phụ nữ học (từ 1993).

+    Đẩy mạnh sản xuất các tài liệu và phương tiện Thông tin Giáo dục sức khỏe.

+    Nghiên cứu khoa học trong lãnh vực Giáo dục sức khỏe, Khoa học hành vi.

+    Hướng trợ tuyến Quận huyện và một số tỉnh khu vực về Thông tin và Giáo dục sức khỏe.

      Từ 1986 - 1998, khối lượng hoạt động của T4G gia tăng đáng kể cùng với việc mở rộng các lãnh vực hoạt động và chuyển đổi đi vào chiều sâu trong một số mặt công tác như công tác đào tạo huấn luyện, sản xuất tài liệu, nghiên cứu khoa học, phối hợp liên ngành thực hiện các chương trình Giáo dục sức khỏe cụ thể.

Nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn này là tập trung đẩy mạnh công tác Giáo dục sức khỏe, từng bước hình thành mạng lưới Giáo dục sức khỏe thông qua việc tăng cường công tác huấn luyện và đào tạo, xem đây là một bộ phận của chiến lược phát triển nhân lực sức khỏe, chìa khóa thực hiện Săn sóc sức khỏe ban đầu; chuyển dần hoạt động đi vào chiều sâu, vừa phục vụ vừa nghiên cứu; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và với các tỉnh bạn trong cả nước.

Thông qua hoạt động huấn luyện, sản xuất tài liệu và phối hợp liên ngành, T4G đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới nhân viên trong và ngoài ngành y tế được trang bị kiến thức kỹ năng Giáo dục Sức khỏe, góp phần gia tăng hiệu quả phục vụ các chương trình Sức khỏe cộng đồng. Đặt biệt năm 1987, T4G bắt đầu ấn hành hàng tháng Bản tin “Tin nhanh Sức khỏe” dành cho nhân viên  y tế cơ sở để hướng dẫn thực hiện Săn sóc Sức khỏe Ban đầu và Giáo dục sức khỏe. Hiện nay Bản tin vẫn được duy trì và đổi tên thành Bản tin Sức khỏe TP. Hồ Chí Minh, được phân phối miễn phí đến Y tế và ban ngành đoàn thể tại thành phố cùng các tỉnh thành trong cả nước.

Thông qua các hoạt động Giáo dục Sức khỏe trên Truyền thông đại chúng do T4G phối hợp với Đài Truyền hình và Phát thanh TP thực hiện liên tục trong nhiều năm qua, T4G đã góp phần tích cực trong việc cung cấp kiến thức hướng dẫn hành vi sức khỏe cho người dân, tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Giáo dục Sức khỏe đi vào chiều sâu trong cộng đồng. Đồng thời, T4G đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến hành vi sức khỏe với các nghiên cứu khoa học để làm cơ sở cho chiến lược Giáo dục sức khỏe thay đổi hành vi và cải tiến nâng cao chất lượng công tác truyền thông, qua 3 đề tài về: Giáo dục Sức khỏe phòng chống sốt rét tại Hiệp Phước, điều tra Kiến thức Thái độ Lòng tin Thực hành (KABP) về AIDS trong nhân dân TP. HCM, và xây dựng một thư mục liên hợp về sách báo y học tại các thư viện TP.

 Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông phòng chống AIDS, T4G đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đầu mối, tham mưu, hỗ trợ, tổ chức các hoạt động Giáo dục sức khỏe đa dạng, phong phú có hiệu quả, góp phần tạo nên một cách nghĩ, một cách làm mới trong hoạt động giáo dục sức khỏe theo hướng tiếp cận tạo tham gia cộng đồng và thúc đẩy sự phối hợp liên ngành, ngoài ra cũng đã góp phần vận động hình thành những chủ trương chính sách phòng chống AIDS có hiệu quả.

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức WHO, UNICEF, MCC, CIDSE, SCF (UK), CARE International, Canada Fund, WEP, NOVIB’s, OXFAM... trong các hoạt động về nghiên cứu, huấn luyện, sản xuất tài liệu và lượng giá các chương trình Giáo dục Sức khỏe.

-    Phương pháp thực hiện:

+    Về các Chương trình Giáo dục sức khỏe: dựa trên nguyên tắc tạo tham gia cộng đồng, tổ chức phối hợp liên ngành, sử dụng kỹ thuật học thích hợp.

+    Về huấn luyện: sử dụng phương pháp giáo dục chủ động, tạo tham gia, chú trọng huấn luyện kỹ năng.

 

C.         Giai đoạn từ 1999-2008

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm thống nhất với các hệ thống trung tâm tương tự trên cả nước, năm 1999 Trung tâm Thông tin & Giáo dục Sức khỏe (tiền thân của T4G TP.HCM) cũng đã chính thức đổi tên thành Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ.

Trên cơ sở đó một nhiệm vụ chiến lược của T4G trong thời kỳ này là tập trung xây dựng và đào tạo nâng cao năng lực mạng lưới TT-GDSK của khối y tế dự phòng và cả khối điều trị, từ cấp TP cho đến quận/huyện, phường/xã, khu phố/ấp. Những nhiệm vụ trọng tâm khác bao gồm tăng cường công tác phối hợp liên ngànhđẩy mạnh các hoạt động TT-GDSK đặc biệt chú ý việc xã hội hóa để tăng nguồn lực và hiệu quả truyền thông sâu rộng trong cộng đồng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh phù hợp với mô hình bệnh tật đang thay đổi của một thành phố công nghiệp trong tình hình phát triển hội nhập.

*   Một số nét mới trong hoạt động của giai đoạn này bao gồm:

-   Xây dựng và đào tạo nâng cao năng lực mạng lưới TT-GDSK:T4G đã củng cố và xây dựng mạng lưới Tổ truyền thông (T3G) ở khắp các Quận Huyện một cách có hiệu quả. Số nhân sự mỗi tổ khoảng từ 10 đến trên 20 người, trong đó Tổ trưởng là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế hoặc Trưởng phòng Nghiệp vụ kiêm nhiệm và các thành viên là các cán bộ phụ trách truyền thông của các chương trình Sức khỏe. Sau khi Trung tâm Y tế Q/H chia tách thành 3 đơn vị Phòng Y tế Q/H, Bệnh viện Q/H, Trung tâm Y tế dự phòng Q/H, T4G cũng đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy và kết quả 24/24 Bệnh viện Q/H đã có quyết định thành lập Tổ TT-GDSK và 24/24 TTYTDP Q/H đã thành lập Phòng TT-GDSK. T4G cũng đã tham mưu Sở Y tế chỉ đạo thành lập các tổ TT-GDSK (T3G) ở các bệnh viện, TT chuyện khoa cấp thành phố và kết quả đã có BV,TTCK đã thành lập T3G.

-  Tăng cường công tác phối hợp ban ngành : ngày càng có nhiều chương trình truyền hình, phát thanh mới đặc biệt là các chương trình theo hướng xã hội hóa. T4G cũng đã phối hợp rất tốt với Trung tâm Thông tin Triển lãm để thực hiện các hoạt động thông tin cổ động như treo băng rôn, pa-nô đường phố, tổ chức hội thi các đội văn nghệ lưu động v.v… T4G cũng đã phối hợp tốt với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội và Chi cục phòng chống tệ nạn ma túy trong lĩnh vực tập huấn cán bộ truyền thông, sản xuất tài liệu. T4G tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó với Sở Giáo dục, đặc biệt tiếp tục phối hợp thực hiện việc cập nhật hàng năm về kiến thức về HIV/AIDS và ma túy cho các giáo viên Bộ môn Sinh trường phổ thông cơ sở và trung học, tổ chức Hội thi tìm hiểu về AIDS dành cho học sinh hàng năm, hội thi về phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm 2008. T4G cũng đã hỗ trợ các đơn vị ban ngành, đoàn thể khác như cung cấp giảng viên cho các lớp tập huấn, cung cấp tài liệu, phối hợp tổ chức các hội thi liên quan đến sức khỏe, nhìn chung đã tạo được mối liên hệ phối hợp gắn bó, mật thiết với các ban ngành, đoàn thể.

- Phát triển Thư viện chuyên ngành giáo dục sức khỏe và săn sóc sức khỏe ban đầu phục vụ nhu cầu tham khảo tài liệu của cán bộ y tế; cung cấp sách, tạp chí, bản tin y học, tổ chức cắt lọc, phân loại (documentation) lưu trữ các tin, bài liên quan đến lĩnh vực sức khỏe để làm tư liệu tham khảo, hỗ trợ nguồn tài liệu cho các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Y và sinh viên chuyên ngành xã hội. Đặc biệt đã xây dựng tủ sách sức khỏe vị thành niên với nhiều đề tài: tâm sinh lý lứa tuổi, giáo dục giới tính, phòng chống AIDS, phòng, chống tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá…

-  Tổ chức các buổi Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật dành cho Cán bộ y tế với các chủ đề Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Sức khỏe Cộng đồng, Dược, phát tài liệu cho người dự tham khảo và tập hợp in thành sách Tài liệu Y dược học. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu hiểu biết về các vấn đề sức khỏe thời sự và dịch bệnh, Trung tâm đã tổ chức thêm những buổi SHKHKT đột xuất với đối tượng mở rộng hơn đến cán bộ truyền thông các ban ngành đoàn thể, phóng viên báo đài

-  Thực hiện 4 mảng nội dung quan trọng của Website chính thức của Sở Y tế (Medinet)gồm: Tin tức hoạt động ngành, Thông tin y học cho cán bộ y tế, Y học phổ thông cho người dân và Giải đáp y học trong đó đã kịp thời thông tin trên mạng Medinet về những nội dung liên quan đến dịch bệnh (sốt xuất huyết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, cúm A H5N1 ở người, bệnh Tay-Chân-Miệng, Rubella…), tác hại thuốc lá, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng và vắc xin v.v…

-  Xây dựng và thử nghiệm Website của Trung tâm, tiến hành cập nhật tin bài, tài liệu về TT-GDSK (văn bản pháp quy, thông tin mạng lưới, bài huấn luyện về kiến thức, kỹ năng TT-GDSK v.v…) phổ biến cho mạng lưới TT-GDSK ở tuyến thành phố và y tế cơ sở.

-  Phát triển các kênh truyền thông đại chúng, truyền thông nhóm, truyền thông cá nhân, sản xuất tài liệu nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục sức khỏe, tuyên truyền ngành. Theo đó, Trung tâm đã tham gia thực hiện chương trình “Chào ngày mới” phát sóng mỗi buổi sáng, CT “Bác sĩ Gia đình” với hình thức tiểu phẩm kịch và giao lưu giữa thầy thuốc với người dân, CT “Vì Sức khỏe Trẻ em”. Trên phát thanh xây dựng thêm chương trình “Bác sĩ của bạn”, các chương trình chuyên đề phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện chương trình “Phòng chống AIDS cho mọi người” với một số cải tiến. Về báo chí, Trung tâm cũng đã tăng cường với các báo thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật qua các buổi hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học kỹ thuật đột xuất. Ngoài ra các bác sĩ ở Trung tâm cũng đã tham gia viết cho các chuyên mục thường kỳ về sức khỏe tổng quát, sức khỏe vị thành niên, sức khỏe người cao tuổi v.v… Tổ chức giao lưu trực tiếp giữa thầy thuốc và người dân với chương trình “Trò chuyện với Thầy thuốc”về các đề tài sức khỏe thời sự và thiết thực tối thiểu 1 lần/tháng.

 -  Về hoạt động đào tạo: T4G TP.HCM đang phụ trách giảng dạy Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục Sức khỏe cho sinh viên Y khoa thuộc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM nay là Đại học Y Phạm Ngọc Thạch; môn Đại cương về Môi trường Y tế và môn Tâm lý học trong Môi trường Y tế cho sinh viên ngành Thư ký Y khoa - Đại học Hoa Sen. Ngoài ra, còn tham gia giảng dạy trong bộ môn Sức khỏe Phụ nữ cho sinh viên Khoa Phụ nữ học thuộc Đại học Mở bán công, khoa Quản trị Bệnh viện - Đại học Hùng Vương; môn Nhân chủng học Y học cho sinh viên Khoa Y tế công cộng - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

-  Hướng trợ cho mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe các tỉnh bạn.Mỗi năm, T4G đã tiếp rất nhiều đoàn của các tỉnh bạn đến trao đổi kinh nghiệm như Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang, Vũng Tàu, Phú Yên, Darlak... và các tỉnh miền Trung, miền Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Bình, Huế… Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hợp tác hỗ trợ của ngành y tế TP.HCM với tỉnh Bình Phước, liên tiếp trong nhiều năm T4G TP.HCM đã tích cực hỗ trợ về nhiều mặt từ tập huấn kỹ năng cho mạng lưới TT-GDSK tỉnh Bình Phước, nhận và hướng dẫn 3 nhân viên của T4G BP đến thực tập tại T4G TP.HCM, hỗ trợ tài liệu truyền thông v.v… đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của T4G BP.

Hiện nay, T4G TP.HCM không ngừng nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động với nhiều loại hình phong phú và đa dạng, có nhiều đổi mới trong nội dung và chiến lược hoạt động để phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển của ngành, của xã hội trong đó có việc thực hiện quan điểm “xã hội hóa”, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, năm 2010 T4G đã nâng cấp trang web của Trung tâm với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, chuyển tải nhiều thông điệp về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Do vậy, trong thời gian tới T4G sẽ là một cơ sở huớng trợ, phụ trách lãnh vực Giáo dục Sức khỏe “tổng quát, đa khoa”, cùng với các bộ phận Giáo dục sức khỏe “chuyên khoa” trong các lãnh vực dân số, dinh dưỡng, môi trường, vệ sinh phòng dịch, y tế học đường... các Bệnh viện, các Trung tâm Sức khỏe Quận huyện, các nhân viên Sức khỏe cộng đồng, nhằm thúc đẩy công tác Giáo dục Sức khỏe phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt các Chương trình Sức khỏe, nâng cao mặt bằng kiến thức y học của người dân để họ có khả năng tự bảo vệ sức khỏe của mình, góp phần vào sự phát triển của Thành phố trong thời kỳ mới, thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

 
Các tin mới hơn
Các tin đã đưa ngày
Tư vấn & Hỏi đáp
Cho em hỏi là trong 5 năm vừa qua em có đi chụp hình X-quang rất nhiều lần, cụ thể là 26 lần: 3 lần
Theo quy định, 1 người không được vượt quá 20 mSv mỗi năm. Bạn chụp Xquang...
Em mới xét nghiệm có bị HIV, cho em hỏi là: - Sau này em phải uống thuốc ARV vĩnh viễn, tức là
Em mới xét nghiệm HIV khẳng định dương tính cần phải điều trị thuốc ARV ngay...
Các biểu hiện cảnh báo bệnh tim mạch cần cấp cứu là gì? Cách xử trí?
Đau thắt ngực: bệnh nhân đau ngực dữ dội, cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng...
Tôi mới chụp CT mạch vành về. Lúc tiêm thuốc cản quang, tôi thấy có 1 luồng nóng ran
Thuốc cản quang có khả năng gây ra phản ứng thuốc với 3 cấp độ: Cấp...